מחירון

סוג הפעולהלקוח פעיללקוח לא פעיל
הוצאת מידע מהמסלקה94 ₪94 ₪
ביצוע שינויים בפוליסות פעילות94 ₪160 ₪
הזמנת אישורי מס ו/או הצהרת הון / העדר תביעות80 ₪94 ₪
שינוי מוטביםללא חיוב160 ₪
בקשה לפדיון פוליסה פרט ומנהלים וטיפול בריסק זמני260 ₪260 ₪
הליך עזיבת עבודהללא חיוב180 ₪
הוספה וגריעת כיסוייםללא חיוב160 ₪
שינוי עיסוק ללא חיוב160 ₪
טיפול בשינוי מצב בריאותללא חיוב160 ₪
טיפול בתביעות ביטוח חיים/ בריאותללא חיוב750 ₪
לשעת עבודה
שעבוד פוליסה לטובת בנק או אחר ללא חיוב120 ₪
שעבוד פוליסה שלא בזמן עריכת ההצעה הראשונית80 ₪120 ₪
טיפול בפוליסות מסולקות250 ₪450 ₪
מינוי סוכן לפוליסות חיים פרט 150 ₪250 ₪
ניוד תוכניות פנסיוניות 120 ₪ 134 ₪
הנפקת העתק פוליסה40 ₪96 ₪
טיפול בהלוואות עד 49,999 ₪ / מעל 50,000 ₪ 270/200 ₪450 ₪
תביעת רכב כנגד צד ג': דמי עריכת תיק (ריכוז המסמכים ומסירתם לטיפול הלקוח)175 ₪350 ₪
תביעה כנגד צד ג': טיפול מלא מול חברת הביטוח של צד ג',
מעקב וניהול יומן תביעה
850 ₪850 ₪
העתק תעודת חובה מקורית35 ₪ 35 ₪
אישור קיום ביטוח160 ₪ 160 ₪
בדיקת תיק ביטוח קיים כולל תכנית פעולהפרט - 700 ₪
פנסיוני - 950 ₪
פרט + פנסיוני - 1400 ₪
פרט - 700 ₪
פנסיוני - 950 ₪
פרט + פנסיוני - 1400 ₪
תכנון משפחתי - בדיקת הכנסות/הוצאות ,הצבת יעדים משפחתיים, ריכוז תיק ביטוח/תוכניות חיסכון והכנת תוכנית פעולה (עד 5 ש' עבודה כל שעה נוספת 410 ₪)2690 ₪ 2690 ₪
תכנון פרישה - ריכוז תוכניות פנסיוניות/ נכסים מניבים, הצבת יעדים ורצונות מול הכנסה בפועל, הכנת תוכנית פעולה (עד 5 ש' עבודה כל שעה נוספת 410 ₪ )4095 ₪ 4095 ₪
*על כל המחירים יתווסף מע"מ כחוק